Technikum Informatyczne
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

O szkole


Od września 2014 r. rozpoczęło działalność nowoczesne Technikum w Pucku. Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku jest niepubliczną szkołą , której organem prowadzącym jest Pozytywne Inicjatywy-Edukacja Sp. z o.o. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.Nauka w niej jest całkowicie bezpłatna. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

Szkoła stara się utrzymywać wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szkoła jest bardzo „młoda szkołą” ale pochwalić się może wieloma sukcesami. Wszystkie egzaminy zawodowe mają wyniki znacznie powyżej średniej powiatu, województwa i kraju a ich zdawalność jest zawsze na na poziomie 100% . Zwycięstwo w konkursie w „ W szkole gramy” ,zwycięstwo w eliminacjach powiatowych Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa” oraz wyjazd – w nagrodę – do Belgii to tylko kilka z przykładów sukcesów uczniów Technikum Informatycznego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku.

Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku to również dobrze wyposażona placówka, dlatego, aby dać możliwość osiągnięcia sukcesów przez uczniów, także na to zwracamy uwagę. W szkole obowiązuje jednolity strój. Nasza wyspecjalizowana kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia, wspiera uczniów na każdym polu jego zainteresowań i pomaga jak tylko może. Nauczyciele i pracownicy szkoły dbają o bezpieczeństwo każdego ucznia troszczą się o cechy takie jak: uczciwość, szczerość, prawdomówność, sprawiedliwość, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, poszanowanie języka, kulturę, historię i tradycje narodowe oraz dążenie do samodoskonalenia.

Realizowane w szkole programy wychowawczy i profilaktyki są dostosowane do potrzeb uczniów i uwzględniają potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje szkoła. Stosowane przez nauczycieli metody pomagają uczniom w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. W czasie zajęć wykorzystuje się wiadomości z innych przedmiotów i różnych dziedzin życia. Uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach,projektach angażują się w wolontariat. Nauczyciele w swojej pracy często posługują się nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, kształcą u uczniów umiejętności przydatne w kolejnych etapach edukacji oraz na rynku pracy. Rodzice angażują się w działania szkoły, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących jej funkcjonowania.

W szkole realizowane są liczne programy. Jednym z nich jest Program Edukacji Żeglarskiej .Celem programu jest popularyzacja żeglarstwa jako formy aktywnego i wartościowego spędzania czasu. Wśród nich pragniemy wyłonić pasjonatów. Uczniowie Technikum Informatycznego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku żeglują podczas zajęć w-f, startują w regatach. Uczą się w ten sposób pracy w zespole, odpowiedzialności, hartu ducha, samodoskonalenia, pokory dla żywiołów. Bardzo ważny jest tu zatem aspekt wychowawczy. Nasze działania nastawione są na doskonalenie umiejętności uczniów z uwzględnieniem ich predyspozycji oraz kształtowanie postaw.

Szkoła korzysta z zajęć na Politechnice Gdańskiej, na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W szkole bardzo prężnie działa w szkole samorząd uczniowski, który przy współpracy dyrekcji organizuje szkolenia dla uczniów, prowadzi stronę internetową samorządu , wydaje gazetkę szkolną.

Szkoła posiada pracownie wyposażone w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne sprzyjające właściwemu procesowi kształcenia; zadania związane z bazą lokalową są we właściwy sposób rozdzielone; uczniowie i pracownicy mają dostęp do materiałów dydaktycznych zgodnie z potrzebami; baza dydaktyczna zapewnia właściwe kształcenie; pomoce dydaktyczne są dostosowane do obowiązującego programu. Wszystkie sale wyposażone są w komputery dla nauczyciela, rzutniki multimedialne, głośniki, tablice multimedialne. Pracownie komputerowe wyposażone są w komputery Appla oraz w komputery PC. Szkołą posiada dostęp do wszystkich licencji edukacyjnych. Szkoła dysponuje bazą niezbędną do realizacji swoich zadań statutowych.